Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vitaal Express, Monster

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen leverancier Vitaal Express (hierna leverancier genoemd), en koper/opdrachtgever (hierna klant genoemd), waarbij op grond van een leveringsopdracht (hierna abonnement genoemd) door de leverancier producten aan de klant geleverd wordt. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en per e-mail aan te vragen.

Artikel 1
De klant gaat met de leverancier een leveringsovereenkomst aan voor levering van verse fruitproducten door middel van een abonnement. De abonneevorm, waaronder de hoeveelheid van de te leveren producten en de daarbij behorende prijs, wordt …. Aangegeven. Door een abonnement aan te gaan verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2
Een abonnement wordt aangegaan tot schriftelijke opzegging van de klant, waarbij een opzegtermijn van 7 dagen in acht genomen moet worden.

Artikel 3
Er worden geen orderverwerkingen gedaan op feestdagen. De bestelling van de klant wordt op de eerst volgende werkdag verwerkt.

Artikel 4
Levering is op basis van 1 of 2 maal per week op maandag en/of woensdag of in afwijkend patroon indien dit uitdrukkelijk met klant is overeengekomen. De aantallen te leveren stuks fruit zijn overeengekomen in het abonnement. De leverancier heeft de vrijheid wekelijks het assortiment samen te stellen. Abonnementsprijzen zijn exclusief btw en staan vast voor één kalenderjaar. De leverancier heeft het recht om naar eigen inzicht op 1 januari met maximaal het CBS Consumenten Prijs Index gemiddelde percentage van de afgelopen 12 maanden te verhogen.

Artikel 5
De klant heeft ten alle tijden recht op levering van fruitproducten van de gangbare consumenten kwaliteitscategorie. Bij correcte koeling en opslag garandeert de leverancier consumeerbaarheid van minstens 4 dagen na aflevering. Na aflevering gaan het risico van de geleverde producten over op de klant. Bij eventuele kwaliteitsklachten dient de klant binnen 4 dagen na aflevering bij de klant de klachten kenbaar te maken. Indien de klacht ontvankelijk verklaard wordt heeft de klant recht op vervangende levering.

Artikel 6
Facturatie van de geleverde producten vindt plaats maximaal 1 week na levering. De betalingstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. De leverancier behoudt het recht leveringen op te schorten indien, na tevergeefs verzoek bij de klant om betaling, de betaaltermijn van facturen meer dan een maand is overschreden. Leverancier behoudt het recht om de opgeschorte leveringen bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 7
Alle producten blijven juridisch eigendom van de leverancier totdat zij volledig zijn betaald.

Artikel 8
Het abonnement eindigt bij:
-Wederopzegging door klant zoals omschrijving in artikel 2.
-Faillissement, faillissementsaanvraag, verkregen of aangevraagde surseance van betaling door de klant of liquidatie van de klant. In deze gevallen zijn de nog openstaande vorderingen van de leverancier direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9
Bij overmacht is de leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering van de verplichtingen van de leverancier tegenover de klant op te schorten voor de duur van de overmacht situatie zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer ligt van de leverancier. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde toeleveranciers of aan de zijde van die personen, waarvan de leverancier afhankelijk is voor de levering van producten, alsmede vertragingen die ontstaan zijn door weers- en/of oogstomstandigheden.

Artikel 10
De klant beperkt de aansprakelijkheid tot schade tot de leverancier die door de klant geleden is als gevolg van opzet of schuld van de kant van de leverancier, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Gevolgschade komt niet in aanmerking voor vergoeding, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. De klant dient zichzelf desgewenst hiertegen te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag ter zake de koopovereenkomst. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien de leverancier voor desbetreffende schade verzekerd is, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 11
De volgens het abonnement afgesproken leverdag maandag en/of woensdag, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De klant heeft in alle gevallen evenwel recht op levering binnen 24 uur na de in het abonnement afgesproken levertermijn, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10, overmacht.

Artikel 12
Op alle door leverancier en klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13
Al het fruit wordt geleverd in houten kratten, welke middels een roulatiesysteem worden verspreid en ingenomen. De kratten blijven eigendom van Vitaal Express. Bij verlies of moedwillige beschadiging door gebruiker heeft Vitaal Express het recht €10,00 per krat in
rekening te brengen.

Artikel 14
Persoonsgegevens worden door Vitaal Express alleen gebruikt voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.

Artikel 15
Vitaal Express kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op deze website weergegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Vitaal Express kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden. Vitaal Express kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.